Skip to content

12.12.20: Mathilde Wauters talks about how the COVID shutdown affected her

  De USA International Harp Competition publiceerde drie gesprekken met enkele van hun medaille winnaars, waaronder ook Mathilde Wauters (Bronzen Medaille, 2019). De muzikanten spraken openhartig over hoe COVID-19 hun leven beïnvloedde. Wij laten Mathilde ook hier graag aan het woord:

  “In maart van dit jaar studeerde ik nog in het buitenland, in Parijs, toen ze aankondigden dat het Conservatorium zou sluiten. Ik denk niet dat iemand hierop voorbereid was, maar slechts een paar dagen later zaten de meeste Europese landen volledig op slot.

  De sluiting van de school in Parijs zou me een groot probleem bezorgen: als ik geen harp in mijn gedeelde flat had, had ik geen mogelijkheid om te oefenen. Gelukkig had ik tijd om terug te keren naar het huis van mijn ouders en mijn harp!

  Op dat moment gingen we er nog steeds van uit dat dit binnen een paar weken voorbij zou zijn, maar helaas kon ik niet terugkeren naar Parijs voor lessen, ons eindexamen werd geannuleerd en ik heb mijn master op een heel vreemde manier afgemaakt. We hebben allemaal geprobeerd zoveel mogelijk het hoofd te bieden aan online lessen – inclusief de rare situaties die voortkomen uit slechte internetverbindingen! Het conservatorium heeft dit schooljaar (2020-2021) wat extra lessen aangeboden aan de studenten die in 2020 afstudeerden, wat zeer gewaardeerd wordt. Helaas kunnen we er niet ten volle van genieten vanwege een grote tweede golf van infecties, wat leidt tot nieuwe lockdowns.

  De grootste verandering van plannen was een orkestacademie die ik in maart had moeten beginnen, met het Philharmonisch Orkest van München. Het werd, om voor de hand liggende redenen, uitgesteld naar een onbekende datum (minstens een jaar vanaf de oorspronkelijke startdatum). Hoewel het orkest met mij in contact blijft, is het heel jammer. Ik gebruik het “vrije” jaar nu om voor een pedagogisch diploma te studeren, waardoor ik muziek kan doceren in België, mijn thuisland.

  Hoewel ik gelukkig niet helemaal alleen ben (ik woon weer bij mijn ouders), heb ik veel van de sociale contacten gemist die ik normaal heb. Oefenen is niet altijd gemakkelijk geweest met zo weinig inspirerende momenten zoals goede gesprekken, concerten, enz. Ik probeer veel te lopen, wat altijd helpt. Ik nam echter een aantal weken een pauze van de harp toen ik mijn grootmoeder verloor aan COVID-19. Het was een moeilijke tijd, dus deze pauze was nodig en heeft me echt geholpen: toen ik weer begon te oefenen, wist ik beter waarvoor ik wilde werken.

  Wat betreft concerten, de meeste van mijn geplande concerten werden tussen maart en juli geannuleerd; in feite is 100% van hen geannuleerd. De andere kant hiervan is dat ik, aangezien ik niet op reis ben, heel wat last-minute aanbiedingen heb kunnen accepteren, sommige moeilijker dan andere (de harpiste van het Brusselse operahuis LaMonnaie werd in quarantaine geplaatst de dag voor de algemene repetitie), en sommige waren gewoon leuk. Door deze projecten heb ik zeer inspirerende musici en mensen ontmoet die ons op de meest creatieve manieren proberen te ondersteunen. Alles heeft een positieve kant! ”


  The USA International Harp Competition published conversations with their 2019 Medalists on how the COVID shutdown has affected them. We herewith give the floor to Mathilde Wauters (Belgium), Bronze Medal:

  “In March this year I was still studying abroad, in Paris, when they announced the Conservatoire would close. I don’t think anyone was prepared for this, but only a few days later most European countries were in full lockdown.

  The closing of the school in Paris would cause me a big problem: having no harp in my shared flat it would mean that I had no possibility to practice. Fortunately, I had time to return to my parents’ home and my harp!

  At this point, we were still assuming this would be over in a couple of weeks, but sadly, I could not return to Paris for lessons, our final exam was cancelled, and I finished my Master’s in a very odd way. We have all tried coping as much as possible with online lessons – including the weird situations that come from bad internet connections! The Conservatoire has offered some extra lessons in this school year (2020-2021) to the students graduating in 2020, which is much appreciated. Unfortunately, we are unable to fully enjoy them due to a big second wave of infections, leading to new lockdowns.

  The biggest change of plans was an Orchestra Academy I was supposed to start in March, with the Munich Philharmonic. It was postponed to an unknown date (at least a year from the original starting date), for obvious reasons. Although the orchestra stays in touch with me, it is a real pity. I am using the free year now to study for a Pedagogical degree, which will allow me to teach music in Belgium, my home country.

  Although fortunately, I’m not completely alone (I am living back with my parents), I have missed a lot of the social contacts I normally have. Practicing has not always been easy with so little happening around – inspirational moments such as good talks, concerts, etc. I try to walk a lot, which always helps. However, I did take a break from the harp for several weeks when I lost my grandmother to COVID-19. It was a hard time, so this break was needed and has actually helped me: when starting to practice again, I knew better what it was I wanted to work for.

  As for concerts, most of my planned concerts were cancelled between March and July; in fact 100% of them were cancelled. The other side of this is that, since I am not travelling, I have been able to accept quite a lot of last-minute offers, some of them more difficult than others (the harpist of the Brussels opera house LaMonnaie was placed in quarantine a day before the general rehearsal), and some of them were plain fun. Through these projects I have met very inspiring musicians and people who try to support us in the most creative ways. Everything has a bright side!”